Yhdistyksen säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 

Yhdistyksen nimi on Pohjois-Kymenlaakson eläinsuojeluyhdistys ry, ja siitä käytetään epävirallisesti lyhennettä PoKesy. Yhdistyksen kotipaikka on Kouvola. 

Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Kouvolan ympäristökuntineen. 


2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 

Yhdistyksen tarkoituksena on tehdä eläinsuojelutyötä saumattomassa yhteistyössä eläinlääkäreiden ja muiden viranomaisten kanssa eläimen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin näkökulmasta. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys tekee valistustyötä mm. tunnistemerkinnöistä ja eläinten kohtelusta, tekee käytännön eläinsuojelutyötä sekä järjestää tapahtumia ja jakaa tietoa eri kanavia hyödyntäen. Yhdistys vastustaa kaikkea toimintaa jolla tuotetaan eläimelle tarpeetonta kärsimystä tai pitkitetään eläimen kärsimystä.

 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi: 

- järjestää jäsenilleen eläinsuojeluun liittyviä ohjaus-, neuvonta- ja infotilaisuuksia 

- järjestää kissa- ja koiranäyttelyitä sekä muita eläinaiheisia tapahtumia 

- voi julkaista omaa tiedotuslehteä 

- toimii yhdessä muiden yhdistysten, järjestöjen ja seurojen kanssa. 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi, hankittuaan tarvittaessa asianomaisen luvan: 

- ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja 

- järjestää keräyksiä, arpajaisia, erilaista myyntitoimintaa ja muita maksullisia tilaisuuksia (esim. näyttelyt) 

- omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta. 


3. Jäsenet 

Yhdistykseen jäseneksi voidaan hyväksyä luonnollinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Nämä jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Yhdistyksellä on oikeus hylätä hakemus ilman velvollisuutta perustella päätöstä. 

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle. Hallitus voi erottaa yhdistyksen jäsenen, jos tämä rikkoo yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Jäsenen erottamiseen riittää yksinkertainen enemmistö. Jäsen joka ei ole maksanut vuotuista jäsenmaksuaan 30.6. mennessä, katsotaan eronneeksi yhdistyksestä. 

Yhdistyksen hallitus pitää jäsenistään jäsenrekisteriä. Jäsenrekisteriin tulee jäsenen nimi, osoite, sähköposti ja/tai puhelinnumero, nuorisojäseniltä syntymävuosi. Jäsenrekisteriä säilytetään muistitikulla (excel-taulukko), joka on sihteerillä asianmukaisessa säilytyksessä. 


4. Liittymis- ja jäsenmaksu 

Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruus päätetään ensimmäisen kerran perustamiskokouksessa, ja sen jälkeen aina syyskokouksessa. Luonnollisilla henkilöillä ja oikeuskelpoisilla yhteisöillä voi olla erisuuruiset jäsenmaksut. 

Nuorisojäsenellä tarkoitetaan henkilöä joka ei ole täyttänyt 18 vuotta. Vuosijäseniä ovat täysi-ikäiset henkilöt sekä oikeuskelpoiset yhteisöt.  Jäsen saa vuotuisen jäsenmaksupankkisiirron tammikuun aikana. 


5. Hallitus 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 6-10 muuta jäsentä. Hallitukseen voidaan ottaa asiantuntijajäseneksi sellainen luonnollinen henkilö, jolla on yhdistyksen toiminnan kannalta yhdistystä hyödyttävää erityistä osaamista. Tällä asiantuntijajäsenellä ei ole äänioikeutta hallituksen kokouksissa. 

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

Myös jäsenet voivat ehdottaa aiheita käsiteltäväksi hallituksen kokouksiin, ilmoittamalla siitä kirjallisesti puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle tai sihteerille. Jäsen voi halutessaan osallistua hallituksen kokoukseen ilman äänioikeutta ilmoittamalla siitä puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle tai sihteerille etukäteen. 


6. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja sekä sihteeri yksin. 


7. Tilikausi 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. 


8. Yhdistyksen kokoukset 

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella paikalla olevalla jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

Ylimääräisen kokouksen voi koollekutsua hallitus tai 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä. 


9. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen 

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista vuorokautta ennen kokousta ilmoittamalla kokouksesta sähköisesti yhdistyksen kotisivuilla ja Facebook-sivuilla. 


10. Varsinaiset kokoukset 

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. kokouksen avaus 

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto 

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 

7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. kokouksen avaus 

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 

5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle 

6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet 

7. valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja. 

8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 


11. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen 

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.